Skolotāju sadarbība brīvdienās

23. oktobrī notika Daugavpils 3. vidusskolas 1.-6.klašu skolotāju tikšanās par kompetenču pieeju macību saturā.

Tikšanās laikā skolotāji iepazinās ar Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura un pieejas aprakstu, kā arī caurvijas „Domāšana un radošums” pamatprincipiem, kā arī darbojās praktiski, ieviešot jauno pieeju savu stundu modelēšanā.

Projekta mērķis - nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Tā rezultatā skolēni attīstīs dzīvei 21. gs. svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Jaunais mācību saturs skolēniem tiek veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas jeb 1,5 gadu vecuma līdz vidusskolai jeb 18 gadiem atbilstoši konkrētajam izglītības posmam izvirzītajiem mērķiem un vienotām lielajām idejām. Jauno mācību saturu paredzēts ieviest pakāpeniski.

Projekta ietvaros paredzēta mācību satura izstrāde, aprobācija, mācību programmu, kā arī mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projekta ietvaros tiks nodrošināta profesionālā pilnveide 6000 pedagogiem, t.sk. pedagogu komandām 100 pilotskolās un visu izglītības iestāžu vadības komandām, kā arī tiks veidota mācību līdzekļu vietne. Projektu VISC īsteno sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.

Informāciju sagatavoja:

Skolotāja Iveta Kadiķe

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola