APP projekta 2.posms Daugavpils 3.vidusskolā ir noslēdzies

AppProjektaLogo_A

Līdz ar 2020./2021.mācību gadu ir noslēdzies arī ES projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (APP, 8.3.2.2./16/I/001) 2.posms.

Izvērtējot šī gada darbību, neapšaubāmi ir projekta dalībnieku – skolēnu – ieguvumi. Īpaši atbalstīti tika tie izglītojamie, kuriem bija grūtības mācībās, jo APP skolotāji strādāja ar šiem bērniem individuāli līdz pat vēlam vakaram. Labuma guvēji ir arī skolēni ar augstām spējām, jo APP skolotāji individuāli sniedza konsultācijas, kopā ar priekšmetu skolotājiem gatavojot skolēnus olimpiādēm un konkursiem.

Dalība projektā ir bijusi vērā ņemams atbalsts priekšmetu skolotājiem, jo APP pedagogi, laboranti un palīgi plānveidīgi, bet dažreiz arī akūtas nepieciešamības gadījumā, palīdzēja saviem kolēģiem. APP projekta dalībnieki uzņēmās palikt pēc stundām darbam ar skolēniem, kuriem ir grūtības apgūt mācību vielu vai kuriem pēc slimības ir neskaidrības par atsevišķiem tematiem, ar talantīgajiem skolēniem (klātienē, kad to pieļāva epidemioloģiskā situācija, vai ZOOMā, kad mācības notika attālināti). 2020.gadā tika veidoti dažādi materiāli: darba lapas, pārbaudes darbi, prezentācijas, laboratorijas darbu apraksti, modeļi u.tml., kurus skolotāji izmantoja mācību stundās. Mācībām notiekot klātienē, APP dalībnieki stundās palīdzēja skolēniem veikt eksperimentus, pētījumus, projektus utt., kā arī palīdzēja organizēt 1.-4.klašu skolēnu darbu vizuālas mākslas, dizaina un tehnoloģiju, mājturības un dabaszinību stundās klases telpās un ārpus skolas.

Nenoliedzami, ieguvēja ir skolas administrācija, organizējot mācību procesu, īpaši ārkārtas situācijā, kad vajadzēja skolēnus dalīt grupās, vadot stundas dažādās telpās. Projekts ļāva sniegt palīdzību tiem skolēniem, kam bija problēmas mācīties attālināti, kā arī atbalstīt tos skolotājus, kuriem tas bija īpaši nepieciešams ārkārtas situācijā.

Pateicoties APP projektam, bija iespēja pēc stundām organizēt skolēnu nodarbošanos, kas kardināli atšķīrās no kādreizējām pagarinātās dienas grupām. STEM priekšmetu skolotāji varēja organizēt sagatavošanās darbu stundām, stundu vadīšanu, atgriezeniskās saites sniegšanu, stundas ārpus skolas telpām, darbu ar skolēniem, kam ir grūtības mācībās, un darbu ar talantīgajiem skolēniem tā, kā tam vajadzētu būt 21.gadsimtā.

Īstenojot APP projektu, sastapāmies ar dažām grūtībām, kuras centāmies pārvarēt, piemēram, bieži mainījās prasības e-žurnāla noformējumam. STEM priekšmetu skolotājus, īpaši ķīmijas, fizikas, dabaszinību un informātikas skolotājus, darbs projektā ir “pieradinājis” pie regulāras un atbalstošas laborantu un palīgu piesaistes, kas ir normāla parādība mūsdienu skolā. Gribētos, lai šāda sistēma turpinātu darboties arī pēc projekta noslēguma. Kā trūkumu izjutām arī to, ka APP resursus nedrīkst izmantot vidusskolā.

Kopumā esam ļoti gandarīti par iespēju darboties ES projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, par tā sniegto iespēju uzlabot mācību procesa organizāciju un atbalsta sistēmu skolēniem.

Liels paldies APP projekta Daugavpils pilsētas pašvaldības koordinatorei Ilonai Bohānei par atbalstu, savlaicīgu informācijas sniegšanu un uzmundrinājumu!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā,

APP projekta koordinatore

Natālija Petrova

 
Daugavpils 3. vidusskola