KARJERAS NEDĒĻA SKOLĀ

Oktobra sākumā Daugavpilī notika Karjeras nedēļa, ko organizē VIAA sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.

Karjeras nedēļas mērķis – palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū.

Šī gada Karjeras nedēļa norisinājās ar moto „ES BŪŠU darba tirgū”, kas aicināja skolēnus un jauniešus iepazīt mūsdienu darba tirgu un tā daudzveidību.

Šogad par Karjeras nedēļas simbolu tika izvēlēts “Karjeras kompass”, ar ieceri palīdzēt skolēniem nospraust sev vēlamo virzienu izglītības ceļa meklējumos, gan orientēties darba tirgū un profesiju piedāvājumā. 

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar pilsētas darba tirgu un profesijām. Kopā ar tematiskajām klases stundām skolēni apmeklēja vairākus pasākumus un aktivitātes gan skolā, gan ārpus tās.

Tirdzniecības parkā "Solo" skolotāja Daiga Vasiljeva organizēja un sagatavoja Daugavpils pilsētas 5. - 9. klašu skolēnu zīmējumu izstādi "Mana profesija Daugavpilī".

Pirmklasniekiem bija iespēja piedalīties mācību ekskursija bērnu bibliotēkā „Zīlīte”, kur tie uzzināja par bibliotēku daudzveidību Latvijā un pasaulē, to attīstības vēsturi, kā arī bibliotekāra profesijas iegūšanas iespējām un nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā.

Otro klašu paralēle karjeras nedēļā apmeklēja izstādi par policistu profesiju Latgales centrālajā bibliotēkā. Tur kopā ar policistu draugiem Runci Rūdi un Bebru Bruno iesaistījās sarunās par policijas darbu un drošību, kā arī veica āķīgus uzdevumus, ar kuriem skolēni veiksmīgi tika galā.

Trešās klases skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma „Daugavpils satiksme” darbību un funkcijām - satiksmes nodrošināšanu pilsētā. Skolēni varēja iepazīties ar uzņēmuma vēsturi, kā arī noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā.

Pamatskolas un vidusskolas audzēkņi apmeklēja izstādes, uzņēmumus „Daugavpils ūdens”, „AXON Cable” ,AS "DITTON” pievadķēžu rūpnīcu, Daugavpils Pilsētas Domi, pašvaldības policiju, „Daugavpils siltumtīkli”, „ Regula Baltija”

Vidusskolas skolēniem Augstskola RISEBA un „Swedbank” piedāvāja piedalīties interaktīvajos semināros. Semināra laikā, pildot praktiskus uzdevumus, skolēniem bija iespēja izzināt un izprast savas stiprās puses, pārdomāt sasaisti ar tālāko izglītības un profesijas virziena izvēles ceļu.

Vieglāk izprast jēdzienu “darba tirgus”, iepazīt darba vidi, apstākļus un darba režīmu var, apmeklējot uzņēmumus, kontaktējoties ar uzņēmumu pārstāvjiem, profesionāļiem. Skolēni guva arī izpratni par uzņēmējdarbību, reālo darba vidi, ražošanas un pakalpojuma sniedzēja klāstu mūsu pilsētā.  

Gribētos pateikties visiem valsts iestādēm un uzņēmumiem par Karjeras nedēļas atbalstu pilsētā, mūsu skolas skolotājiem, klases audzinātājiem, kas realizēja iecerēto un dalījās pieredzē pēc pasākumiem, direktora vietniecei Jūlijai Leončikai, kas sakārtoja visas stundas un karjeras nedēļas pasākumus tā, lai mācību process netika traucēts. Pateicamies arī vecākiem, kas atbalstīja, palīdzēja vadīt ekskursijas un piedāvāja arī savas idejas un uzņēmēju kontaktus.

FOTO 

Informāciju apkopoja un sagatavoja 

pedagoģe-karjeras konsultante Ināra Jasvina


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola