VALSTS PĀRBAUDES DARBI

Eksāmenu grafiks - vadītāji, intervētāji un komisijas sastāvs (11.,12.klases)

 

Diagnosticējošie darbi 9. klasē notiek:


1. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti), rakstu daļa - 2021. gada 27. aprīlī, mutvārdu daļa -  no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim;

2. matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 29. aprīlī;


DD_9_kl

 

Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu, tomēr rezultātus būs jāievada VPIS (Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā).

Mūsu skola izvēlējās neveikt izvēles diagnosticējošos darbus krievu, angļu valodās, vēsturē, dabaszinībās. 

 

Diagnosticējošo darbu programmas šeit>

 

Lai skolēni varētu veiksmīgāk gatavoties valsts pārbaudes darbiem, Valsts izglītības satura centrs piedāvā elektronisko resursu sarakstu.

https://www.visc.gov.lv/lv/media/1507/download
Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasē. Skatīt šeit>>

 

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks. Skatīt šeit>>

 

2020./2021.mācību gada 9. klases valsts pārbaudījumu (diagnosticējošo darbu) grafiks


 

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, iespējamas izmaiņas VPD norisē!

 

Grozījumi /izmaiņas noslēguma pārbaudījumu norises laikos 2020./2021. mācību gadā šeit>>


 

Pārbaudes darbu PARAUGI šeit>>


Jau šobrīd ikvienam skolotājam un skolēnam ir iespēja izmantot atbalsta materiālus, lai palīdzētu skolēniem patstāvīgi gatavoties valsts pārbaudes darbiem, tie pēc pārbaudes darbu satura apstiprināšanas tiks precizēti. šeit>>

 

Iepriekšējo gadu noslēguma pārbaudījumu rezultātu analīze. Videolekcijas ir ļoti palīdzošas gan skolotājiem, gan skolēniem, kuri jau šobrīd gatavojas noslēguma pārbaudījumiem.

 

Videolekcijas ar skaidrojumiem par 2018./2019. mācību gada pārbaudījumiem 

 

 

Videolekcijas ar skaidrojumiem par 2019./2020. mācību gada pārbaudījumiem 

 

Ar aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem varat iepazīties interneta vietnē www.visc.gov.lv 

 

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem skatāma šeit>>
 
Daugavpils 3. vidusskola